idka

30 tekstów – auto­rem jest id­ka.

[Iga] Co ja w nim widzę?
[id­ka] Mężczyznę. To ta­kie coś, co nam, ko­bietom, jest niezbędne do życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 sierpnia 2009, 21:33

Złap mnie za rękę i ra­zem przejdźmy przez ocean niena­wiści zastępując go rzeką miłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Jes­tem me­taforą pros­tych słów. 

myśl
zebrała 7 fiszek

Wiem już, dlacze­go od­szedłeś. Nie dzięko­wałam Ci codzien­nie za to, że jes­teś. Przez to nie wie­działeś, jak wiele dla mnie znaczyłeś i jak wiele w moim życiu zmieniłeś. 

myśl
zebrała 13 fiszek

Stoimy w zna­ku za­pyta­nia. Ty jes­teś tym za­winiętym, ja jes­tem kropką. Ni­by jes­teśmy ra­zem, ale jed­nak osobno. 

myśl
zebrała 4 fiszki

Bo cza­sami jest tak, że miłość przez­wy­cięża wszys­tko. Sta­je się wszys­tkim i nie da­je spo­koju. Ale to prze­cież cudowne. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Mówię, bo chcę, aby mnie słucha­no. Słucham, bo chcę, by do mnie mówiono. 

myśl
zebrała 4 fiszki

Cza­sami wstydzę się te­go, że jes­tem człowiekiem. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Te­go dnia słońce grzało moc­niej, niż ja­kiego­kol­wiek in­ne­go dnia wa­kac­ji, pta­ki ćwier­kały jak­by głośniej, niż zaz­wyczaj a niebo było tak błękit­ne, jak jeszcze daw­no nie było. Ale to nie był dob­ry dzień. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek

Idąc ra­zem jedną drogą doszliśmy do prze­paści. Ty zawróciłeś i zos­ta­wiłeś mnie samą. Bez Ciebie byłam bar­dzo słaba, spadłam w prze­paść. Na do­le cze­kałeś na mnie, by mnie złapać. 

myśl
zebrała 5 fiszek
idka

Mam szesnaście lat, lecz życie nie poskąpiło mi przykrości, radości i przeżyć. Czasami wymyślę coś niby-mądrego, chciałabym się podzielić.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

idka

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność